• الف- پسوندهای عمومی (gTLD) :
  • پسوندهای اختصاصی (ویژه) :
  • پسوندهای ملی/كشوری (ccTLD) :